16 ĐIỀU TÍN LÝ CĂN BẢN CỦA LẼ THẬT

1. Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn
2. Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất
3. Thần Tánh của Chúa Giê-Su
4. Sự sa ngã của loài người
5. Sự cứu chuộc
6. Thánh lễ: [1] Báp-tem trong nước [2] Tiệc thánh
7. Báp-tem trong Thánh Linh
8. Bằng chứng hiển nhiên về báp-tem trong Thánh Linh là người nhận được “sẽ nói tiếng mới”
9. Sự nên thánh
10. Hội Thánh và sứ mạng cứu người hư mất
11. Chức vụ thánh được Chúa gọi và tấn phong
12. Sự chữa bệnh bởi Thần năng
13. Hy vọng phước lạc
14. Triều đại thiên niên kỷ
15. Sự phán xét cuối cùng
16. Trời mới & đất mới
Xem thêm...