responsive-web-design-htpatv-00077-muc-su-tin
Lead Pastor:
MỤC SƯ TRƯƠNG TRUNG TÍN

Email: vnafgc@gmail.com
Facebook.com/comforting
truong-hong-chau
Assistant Pastor:
TRƯƠNG HỒNG CHÂU

Email: vnafgc@gmail.com
Facebook.com/diane.truong.58
trung-truong
English Ministry:
JON TRƯƠNG

Email: vnafgc@gmail.com
Facebook.com/jontr04
thomas-tran
Program Director:
THOMAS TRẦN

Email: vnafgc@gmail.com
Facebook.com/thomas.tran.773
nicole-tran
Administrator:
NICOLE TRẦN

Email: vnafgc@gmail.com
Facebook.com/linhlong2000
phi-lam
anna-nguyen
Cell Group:
ANNA NGUYỄN

Email: vnafgc@gmail.com
Facebook.com/linh.t.vu.50
paul-truong
Cell Group:
PAUL TRƯƠNG

Email: vnafgc@gmail.com
Facebook.com/paul.truong.3551
jon-truong
Cell Group:
TRUNG TRƯƠNG

Email: vnafgc@gmail.com
Facebook.com/jontr04
BruceLuu
Cell Group:
BRUCE LƯU

Email: vnafgc@gmail.com
Facebook.com/BruceLuu
joyce-nguyen
Youth Group:
JOYCE NGUYỄN

Email: vnafgc@gmail.com
Facebook.com/joyce.nguyen.587
htpatv-logo
Comming soon
VIET-AMERICAN FULL GOSPEL CHURCH

Email: vnafgc@gmail.com
Tel: 949-791-7281
htpatv-logo
Comming soon
VIET-AMERICAN FULL GOSPEL CHURCH

Email: vnafgc@gmail.com
Tel: 949-791-7281